top of page

Árverési feltételek 

  

Art-Craft-Design Jótékonysági Aukció 

ÖbölHáz 

2022. november 24. 18:00  

  

  

Értelmező rendelkezések  

  

Árverés Célja: A Kedvezményezett beteg gyerekek gyógyulását segítő mese- és művészetterápiás tevékenységének támogatása.   

  

Árverés Lebonyolító: Spengler Katalin (cím: lakcím: 1125 Budapest, Zsolna utca 15., anyja neve: Czene Katalin), mint a jótékonysági árverést lebonyolító személy.  

  

Árverési Vevő: Olyan személy vagy szervezet, aki/amely személyesen vagy képviselője útján regisztrált tárcsával az árverési tételre vételi ajánlatot kíván tenni vagy tesz.  

  

Árverési Tétel: A Kedvezményezett számára a Művész által felajánlott műtárgy, amely a Kedvezményezett által készített, a Jótékonysági Árverésre meghívottak részére eljuttatott online felületen is megtekinthetővé tett katalógusban szerepel, illetve amely a Jótékonysági Árverést megelőző kiállításon is megtekinthető és az aukción megvásárolható.  

  

Jótékonysági Árverés: A Kedvezményezett közhasznú tevékenységének támogatása céljából szervezett, az Árverés Lebonyolítója által 2022. november 24. napján 18:00 órai kezdettel az ÖbölHáz helyszínen lefolytatott jótékonysági árverés.  

  

Katalógus: Az Árverési Tételeket leírásokkal és illusztrációkkal bemutató, a Kedvezményezett által készített és az Árverésre meghívottak részére eljuttatott és online felületen elérhetővé tett kiadvány.  

  

Kedvezményezett: Mosoly Alapítvány (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. nyilvántartási szám: AM 1239), közhasznú jogállású alapítvány.  

  

Művész: Az egyes Árverési Tételeket megalkotó alkotóművészek  

  

Művészár: A Leütési Árnak a Művészt megillető része.  

  

 Leütési Ár: Az adott tételre legmagasabb áron ajánlatot tevő Árverési Vevő vételi ajánlatának elfogadásával és az elfogadás leütéssel történő visszaigazolásával kialakult magyar forintban meghatározott bruttó ár, amely Művészár és a Támogatás összege.  

  

Támogatás: A Leütési Ár azon hányada, amely kizárólag a Kedvezményezett közhasznú tevékenységének támogatására szolgál.  

  

Vevő: Azon Árverési Vevő, akivel a Művész az adásvételi szerződést megköti.  

  

Árverésvezető: Einspach Gábor  

  

  

2. Árverési Tételek  

  

Az Árverési Tételeket a Jótékonysági Árverést megelőzően Kedvezményezett a Jótékonysági Árverésre meghívottak részére elektronikus módon is elérhetővé tette, az Árverési Tételek továbbá a Jótékonysági Árverést megelőző kiállításon is megtekinthetők, továbbá az Árverési Tételekről készült katalógus nyomtatott formában is rendelkezésre áll. A Katalógus leírásai és az illusztrációk kizárólag azonosításra szolgálnak. Az Árverési Tételek Katalógusban történő leírása szakértők és alkotóművészek szubjektív véleményén alapul. A Katalógus az Árverési Tételek kikiáltási árát és becsértékét magyar forintban meghatározva tartalmazza, amelyek meghatározása szakértők és alkotóművészek értékbecslése alapján történt. 

  

3. Árverésen való részvétel feltételei  

  

A Jótékonysági Árverésen részt venni személyesen és kizárólag – a Kedvezményezett által meghívás alapján–regisztrált licitáló tárcsával lehet. A licitáló tárcsa annak a személynek adható át, akinek a neve és a lakcíme rögzítésre került. A regisztrációval egyidejűleg az Árverési Vevő a jelen árverési feltételeket (a továbbiakban: „Árverési Feltételek”) a Jótékonysági Árverés helyszínén megtekintheti. A regisztráció, a licitáló tárcsa átvétele, illetve az Árverési Feltételek megismerése ráutaló magatartásnak minősül arra nézve, hogy az Árverési Vevő az Árverési Feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el.  

  

4. A Jótékonysági Árverés folyamata  

  

A Jótékonysági Árverés folyamatát az árverésvezető irányítja. A Jótékonysági Árverés során minden kérdésben az árverésvezető jogosult dönteni, amely döntés ellen a Jótékonysági Árverés keretében kifogásnak, fellebbezésnek helye nincsen. Az árverésvezető felel a Jótékonysági Árverés rendjéért és minden szükséges intézkedést megtehet, utasítást kiadhat a Jótékonysági Árverés rendjének fenntartása, helyreállítása érdekében.  

  

Az árverésvezető az Árverési Tételeket (főszabályként a Katalógusban megjelölt sorrendben) röviden bemutatja, és a kikiáltási árat kihirdeti, az Árverési Vevők pedig a számozott licitáló tárcsa számmal ellátott teljes oldalának az árverésvezető felé történő felmutatásával vételi ajánlatot tesznek. Az árverésvezető az Árverési Tételek esetleges hibáiról a Jótékonysági Árverést megelőzően tájékoztatja az Árverési Vevőket, az Árverési Vevők ezen esetleges hibák ismeretében és arra tekintettel vesznek részt a licitáláson. Az árverésvezető kétség esetén kérheti a tárcsa megmozdítás indokának szóbeli megerősítését is. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a legmagasabb vételi ajánlat a Leütési Ár vonatkozásában elfogadásra nem kerül. A Vevő leütést követően haladéktalanul jogosult és köteles a leütési bizonylat aláírására.  

  

Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az Árverési Tétel kikiáltási árával.  

  

Ha a Vevő személye a Jótékonysági Árverés során, vagy után, valamilyen okból nem állapítható meg, vagy kétséges, az Árverési Tétel árverezése újrakezdhető. 

  

A Jótékonysági Árverés során eladott Árverési Tételt a Vevő nem adhatja vissza, és azt a Jótékonysági Árverésen ismét árverésre bocsátani nem lehet. Az Árverési Vevők a Jótékonysági Árverés végén kérhetik a le nem ütött Árverési Tételek újbóli árverezését.   

  

  

5. Szerződés létrejötte  

  

Az adásvételi szerződés a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő Árverési Vevő és az Árverés Lebonyolítója között a leütéssel jön létre, és a Vevő ugyancsak a leütéssel vállal kötelezettséget a Támogatás megfizetésére a Kedvezményezett felé; a leütést, mint tényt a felek a leütési bizonylat kiállításával igazolják. A Vevő az Árverési Tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a Leütési Árat maradéktalanul megfizette, és az Árverési Tételt átvette. A Vevő a Leütési Ár Támogatás részét a Kedvezményezettnek, a Művészárat pedig a Művésznek köteles megfizetni a jelen Árverési Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően.  

  

  

6. A Leütési Ár megfizetése  

  

A Vevő a Jótékonysági Árverés napján aláírja az adásvételi szerződést. A Jótékonysági Árverés napján nincs lehetőség a Leütési Ár készpénzben történő megfizetésére.    

  

A Vevő a Művészárat a Jótékonysági Árverés napját követő 8 napon belül banki átutalással fizetheti meg.  A Művészár készpénzben történő befizetése a Művésszel történő egyeztetés alapján lehetséges.  

  

Az Árverés lebonyolítója a Jótékonysági Árverés napját követő 5 napon belül megküldi a Vevő részére a Támogatási szerződéstervezetet. A Vevő a Támogatást a Kedvezményezett részére a Támogatási szerződéstervezetben meghatározott határidőn belül készpénzben (a Kedvezményezett irodájában: (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 47. III./19.) vagy banki átutalással fizetheti meg. Amennyiben a Vevő igényt tart a támogatási szerződésre, úgy Vevő a támogatási szerződés végleges verziójának két aláírt példányát megküldi Kedvezményezett részére.  

  

Egyes jogszabályban meghatározott esetben a Vevőt a Leütési Ár megfizetésével egyidejűleg más fizetési kötelezettség is terhelheti. E körben az adásvételi szerződés létrejöttekor hatályos jogi szabályozás irányadó.  

  

7. Az Árverési Tétel átadása  

  

Amennyiben a Vevő a Leütési Árat maradéktalanul kifizette, az Árverési Tétel a Kedvezményezett raktárában (1066 Nyugati tér 1. III. Emelet, Appy-Centrum) átvehető.  

  

A Vevő a megvásárolt Árverési Tétel elszállításáról a Vételár kiegyenlítésével egyidejűleg, a Jótékonysági Árverés időpontjától számított 14 munkanapon belül köteles a Kedvezményezettel kölcsönösen együttműködve gondoskodni. Az átadásnak a jelen pontban meghatározott határidőn belüli, a Vevő hibájából történő meghiúsulása esetén sem a Kedvezményezett, sem az Árverés Lebonyolítója nem felelős az Árverési Tétel sérüléséért vagy elvesztéséért. Az Árverési Tétellel kapcsolatban felmerülő kárveszélyt a jelen pontban meghatározott határidő elteltével a Vevő viseli.   

  

  

8. Felelősségvállalás  

  

A Leütési Ár az Árverési Vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért az Árverési Tétel Leütési Áráért az Árverés Lebonyolítója felelősséggel nem tartozik.   

  

Az Árverési Vevő köteles az árverést megelőzően meggyőződni az Árverési Tétel állapotáról és arról, hogy az összhangban áll a Katalógusban foglaltakkal.   

  

  

  

9. Adatvédelem  

  

Az Árverési Vevők személyes adatait az Árverés Lebonyolítója harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem hozhatja nyilvánosságra. Az Árverés Lebonyolítója a felvett személyes adatokat a Jótékonysági Árverést követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából, kivéve az adott Árverési Tétel Vevőjének adatait, amennyiben az az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve egyebekben is, ha azt törvény előírja. A Kedvezményezett és az Árverés Lebonyolítójának adatkezelési szabályzata ezen a linken található. 

  

10. Egyéb rendelkezések  

  

A jelen Árverési Feltételekben nem rendezett kérdésekben a magyar jog és a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a jelen Árverési Feltételek valamely azok valamely rendelkezése jogszabályváltozás folytán érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, úgy az érintett rendelkezés helyébe automatikusan az új jogszabályi rendelkezés lép. A felek elfogadják, hogy a jelen Árverési Feltételek bármely fél külön nyilatkozata nélkül is az adásvételi szerződés lényeges tartalmát képezik. 

bottom of page